Obecné zastupiteľstvo obce Poliakovce

Zoznám poslancov

Mgr. Marcel Basa

Marek Lipták

Mgr. Marián Pekárik

Jakub Šoltýs

Ing. Slavomír Šoltys

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje najmä o týchto základných otázkach:

 • určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním,
 • schvaľuje rozpočet obce a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce, schvaľuje emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľuje zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1 uvedeného zákona, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku,
 • schvaľuje územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 • rozhoduje o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 • určuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a
 • rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
 • vyhlasuje hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvoláva verejné zhromaždenia občanov,
 • uznáša sa na nariadeniach,
 • schvaľuje dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 uvedeného zákona,
 • určuje organizáciu obecného úradu a určuje plat starostu a hlavného kontrolóra,
  zriaďuje funkciu hlavného kontrolóra a určuje mu rozsah pracovného úväzku,
  schvaľuje poriadok odmeňovania pracovníkov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
 • zriaďuje, ruší a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zakladá a ruší obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
 • schvaľuje združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 • zriaďuje a ruší orgány potrebné na samosprávu obce a určuje náplň ich práce,
 • udeľuje čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 • ustanovuje erb obce, vlajku obce, pečať obce.

 

 Základne informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Región: Horný Šariš
Mikroregión: Stredná Topľa
Okres: Bardejov
Počet obyvateľov: 369
Prvá písomná zmienka: 1414

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00

 

Kontakt

Obec Poliakovce, č. 20
086 11 Hrabovec
IČO: 00 322 504
DIČ: 202 062 3396
Telefón: 054 479 73 22

Všeobecné informacie: poliakovce@poliakovce.sk

Starosta: starosta@poliakovce.sk

Podateľňa: podatelna@poliakovce.sk

Informácie o naplňani webstránky: webmaster@poliakovce.sk

 

Kompentencie

Obec Poliakovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

 

 

 

 

bottom