Zástupca starostu obce

Marcel Basa, Mgr.

Právomoci zástupcu starostu obce

v súlade s § 13b ods. 3 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 • zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti, alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie;
 • zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva z poverenia starostu, alebo v jeho neprítomnosti;
 • zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prípadoch podľa § 12, ak ho nezvolá starosta;
 • podieľa sa na príprave zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej a obsahovej náplne;
 • je spoluzodpovedný za prípravu materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva a ďalších orgánov obce;
 • vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva;
 • podieľa sa spolu so starostom, poslancami a pracovníkmi obce na spracovávaní
 • koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v obci;
 • zúčastňuje sa kultúrno-spoločenských podujatí a výročných schôdzí združení a organizácií pôsobiacich v obci;
 • zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti vo veciach operatívnych úkonov podpisy rozhodnutí, zápisníc, korešpondencie a pod./;
 • vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce;
 • koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami pri obecnom zastupiteľstve a obecným úradom;
 • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách;
 • zabezpečuje kontakt medzi poslancami a starostom;
 • schvaľuje pracovné cesty starostu obce;
 • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti;
 • organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase nebezpečenstva, povodní, prípadne iných živelných pohrôm a havárií;

 

 

 

 

 Základne informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Región: Horný Šariš
Mikroregión: Stredná Topľa
Okres: Bardejov
Počet obyvateľov: 369
Prvá písomná zmienka: 1414

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00

 

Kontakt

Obec Poliakovce, č. 20
086 11 Hrabovec
IČO: 00 322 504
DIČ: 202 062 3396
Telefón: 054 479 73 22

Všeobecné informacie: poliakovce@poliakovce.sk

Starosta: starosta@poliakovce.sk

Podateľňa: podatelna@poliakovce.sk

Informácie o naplňani webstránky: webmaster@poliakovce.sk

 

Kompentencie

Obec Poliakovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

 

 

 

 

bottom