Súčastnosť obce

V súčasnosti má obec 98 obývaných domov, v ktorých žije 368 obyvateľov. Súčasným starostom obce je Ing. Jaroslav Tvardzik a občanov zastupuje 5 poslancov. V obci sa každoročne konajú kultúrne aktivity pre deti aj dospelých ako napríklad Fašiangový karneval, posedenie pre dôchodcov, Indiánske leto, Deň matiek, Memoriál Jozefa Šoltýsa, Helloween, súťaže v stolnom tenise a v Geme, Silvester a vítanie Nového roka.

 

Geografia obce

Naša obec leží v Nízkych Beskydách, na pravom brehu rieky Topľa pod vrchom Nadevš. Od okresného mesta Bardejov je vzdialená 14 km juhovýchodne. Kataster obce sa rozprestiera vysoko po hrebene kopcov a to z južnej strany: Rimbarová, Lesek, Stavenec, Nadevš, Kobyľská a Nad mlynem. Zo severnej strany ju lemujú kopce: Macijová, Breh, Hurinková, Hrun a Skala. Časť poľa od dediny smerom na juh je chudobná na výnosy. Pôda v chotári je piesočnato-hlinitá. Ornica zvlášť na svahoch je plytká a kamenistá. Terén je kopcovitý, ostré svahy a najmä odvrátenie svahu od slnka. Na tejto časti chotára je pôda na jar dlho pod snehom a v lete v tieni. Okolo Tople je množstvo hektárov nevyužitej pôdy, pretože často dochádzka k zmenám koryta rieky. Sú to nánosy piesku, štrku a kamenia. Ornej pôdy je 20 744 ha., súkromných lesov je 268 ha a štátnych lesov 138 ha. Spoločných pasienkov je 70 ha. V minulosti sa na mieru pôdy užívala miera OREK (4 osminy ...). Už v roku 1875 bola v obci prevedená komasácia (prerozdelenie pozemkov tak, aby sa dali čo najlepšie obrábať). Skorá komasácia sa previedla preto, lebo dovtedajším majiteľom sa poľnohospodárstvo na pôde chudobnej na živiny veľmi nevyplácalo 

Infraštruktúra

V obci sa v súčasnosti nachádzajú dve predajne potravín, v priestoroch KD je vedúcou predajne Mária Pisariková, Mária Gambaľová má predajňu v priestoroch vlastného rodinného domu. Tento rok bol miestny hostinec prenajatý novým nájomníkom z Kurimy, ktorí hostinec zrekonštruovali a premenovali ho na Šenk. Doterajšími nájomníkmi bol M. Hnidenko.

Demografia 

Počet obyvateľov k 31.12.2010 spolu 372
muži 186
ženy 186
Predproduktívny vek (0-14) spolu 65
Produktívny vek (15-54) ženy 104
Produktívny vek (15-59) muži 127
Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 76
Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 5
muži 3
ženy 2

 

 Základne informácie

Samosprávny kraj: Prešovský
Región: Horný Šariš
Mikroregión: Stredná Topľa
Okres: Bardejov
Počet obyvateľov: 369
Prvá písomná zmienka: 1414

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok 8:00 - 15:00
Piatok 8:00 - 15:00

 

Kontakt

Obec Poliakovce, č. 20
086 11 Hrabovec
IČO: 00 322 504
DIČ: 202 062 3396
Telefón: 054 479 73 22

Všeobecné informacie: poliakovce@poliakovce.sk

Starosta: starosta@poliakovce.sk

Podateľňa: podatelna@poliakovce.sk

Informácie o naplňani webstránky: webmaster@poliakovce.sk

 

Kompentencie

Obec Poliakovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

 

 

 

 

bottom